Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg i vår webbutik och inte behöva oroa dig för säkerheten för dina uppgifter. Därför är dataskydd en viktig del av vår företagsfilosofi.

I denna Integritetspolicy hittar du all information om vilka Personuppgifter vi samlar in och behandlar och i vilket syfte. På samma sätt informerar vi dig också om dina dataskyddsrättigheter och hur du kan hävda dem.

Allmänna principer

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är “all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar till exempel namn- eller adressuppgifter, telefonnummer, mobilnummer eller onlineidentifierare som din enhets id och din IP-adress.

Vad är bearbetning?

“Behandling” betyder varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på Personuppgifter, oavsett om det sker med automatiska medel eller inte. Termen är bred och täcker praktiskt taget all hantering av data.

Vem är ansvarig för databehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är Rävens Entreprenad med adress Strandallén 4, 135 61 Tyresö, Sverige (“Rävens Entreprenad”, “vi”, “oss” eller “vår”). Om du har några frågor eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via vår integritet@fritidslivet.se, eller skriv till oss på ovanstående adress.

Vilken lag är tillämplig?

Vår användning av dina personuppgifter omfattas av den svenska dataskyddsförordningen (“DPA”) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”), och vi behandlar naturligtvis dina personuppgifter i enlighet med detta.

Vilka är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter?

I enlighet med DPA och GDPR måste vi ha minst en av följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter: a) du har gett ditt samtycke, b) uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal / åtgärder före avtal, c) uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra en rättslig skyldighet, eller d) uppgifterna är nödvändiga för att skydda våra legitima intressen, förutsatt att dina intressen inte åsidosätts.

Vem är den behöriga dataskyddsmyndigheten?

Tillsynsmyndigheten i Sverige är: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sverige och finns online på www.imy.se. Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta upp dina frågor innan du vänder dig till IMV eller någon annan tillsynsmyndighet.

Hur länge kommer ni att spara mina uppgifter?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som krävs för att uppnå respektive behandlingsändamål eller så länge som en laglig lagringsperiod finns (i synnerhet handels- och skatterätt i enlighet med Sveriges handelslag och skatteregler och andra i upp till 8 år. När syftet har uppnåtts eller lagringsperioden har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Tekniska data

När du besöker vår webbplats registreras vissa åtkomstdata automatiskt och lagras i en loggfil på vår webbplats server. Detta innebär att om du surfar och bara tittar på vår webbplats behandlar vi a) IP-adressen för din dator, b) datum och tid för din åtkomst, c) namnet och URL för den åtkomna filen, d) vilken webbläsare som används, e) mängden bytes som överförs, f) status för sidförfrågan, g) sessions-ID och g) referens-URL. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse.

Hosting av vår webbplats och butik

Vi använder websupports (Loopia Group) hostingtjänster för att hosta och visa vår webbplats och WooCommerce-tjänsten som utvecklats och drivs av Automattic Inc för vår butik. Båda gör det på grundval av behandling för vår räkning, och det innebär också att alla uppgifter som samlas in på vår webbplats och butik behandlas på deras servrar. Grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse och inledandet och/eller fullgörandet av ett avtal.

System för innehållshantering

Vi använder också Content Management System (CMS) i WordPress by Automattic för att publicera och underhålla det skapade och redigerade innehållet och texterna på vår webbplats. Detta innebär att allt innehåll och alla texter som lämnas in på vår webbplats överförs till WordPress. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse.

Verktyg för hantering av cookies och samtycke till cookies

Som beskrivs i vår Cookie Policy använder vi så kallade cookies på vår webbplats. Eftersom användningen av icke-väsentliga cookies kräver ditt samtycke i enlighet med Sveriges lag om elektronisk kommunikation (“ECA”) och EU: s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (“PECD”), använder vi ett verktyg för hantering av cookies (Cookies and Content Security Policy by Plugins) för att erhålla och naturligtvis dokumentera dina preferenser. Följaktligen behandlar vi: a) ditt/dina samtycke(n) eller återkallande av ditt/dina samtycke(n), b) din IP-adress, c) information om din webbläsare, d) information om din enhet, e) tidpunkt för ditt besök på vår webbplats. Grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse och ditt samtycke. För ytterligare information om de cookies vi använder, se vår Cookiepolicy.

Ekonomiska analyser och marknadsundersökningar

Av affärsmässiga skäl analyserar vi de uppgifter vi har om webb- och servertrafikmönster, interaktioner på webbplatsen, surfbeteende etc. Analyserna tjänar enbart oss och lämnas inte ut externt och bearbetas med hjälp av anonyma analyser med sammanfattade och eller anonymiserade värden. För detta ändamål använder vi Google Analytics, RankMath som tillhandahålls av One.Com India Private Limited. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse och ditt samtycke. För ytterligare information, se vår cookiepolicy.

Typsnitt

Vi har integrerat Google Fonts från Google LLC. För att möjliggöra visning av teckensnitt upprättas en anslutning till Googles server när min webbplats öppnas. Detta gör det möjligt för Google att avgöra vilken webbplats som skickade begäran och till vilken IP-adress visningen av teckensnittet ska överföras. Integrationen baseras på vårt berättigade intresse.

Google reCAPTCHA

Vi använder också Googles reCAPTCHA från Google för att kontrollera om datainmatningen görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA beteendet hos webbplatsbesökaren på grundval av olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart du besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för att använda reCAPTCHA är vårt berättigade intresse.

Kontakta oss, beställa våra produkter, använda våra tjänster och prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du kan kontakta oss på olika sätt och data samlas alltid in i processen. Du förser oss med de flesta av de uppgifter som vi behandlar när du kontaktar oss, t.ex. ditt namn och din e-postadress. Dessa uppgifter samlas in och behandlas uteslutande i syfte att kontakta dig och behandla din begäran och raderas sedan igen, förutsatt att det inte finns någon rättslig skyldighet att behålla dem.

Vi behandlar också ditt förnamn, efternamn, e-postadress, fakturerings- och leveransadress för leverans av din beställning och de uppgifter som är relaterade till ditt avtal med oss för att hantera avtalsförhållandet. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för orderprocessen. Vi behandlar dessa uppgifter i den mån det är nödvändigt för avtalsbehandling och för att hävda eventuella anspråk från vår sida.

På samma sätt och så snart du registrerar ett konto ger du oss ditt namn och din e-postadress eller din postadress. Vi lagrar dessa uppgifter så länge som du är registrerad hos oss. Om du raderar ditt kundkonto raderar vi dina uppgifter om det inte finns en lagstadgad lagringstid från vår sida. I så fall måste vi lagra dina uppgifter under en längre tid.

Om du gör ett köp kommer din betalning att behandlas via våra betaltjänstleverantörer Visa, PayPal och Stripe Betalningsuppgifter kommer endast att behandlas via din valda betaltjänstleverantör och vi har ingen tillgång till några betalningsuppgifter som du kan skicka in. Den rättsliga grunden för tillhandahållandet av ett betalningssystem är upprättandet och genomförandet av avtalet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av ovanstående uppgifter är vårt berättigade intresse, tillhandahållandet eller inledandet av en avtalsenlig tjänst och ditt samtycke.

Delning av data

I vissa fall är det nödvändigt att överföra de behandlade Personuppgifterna i samband med databehandling. I detta avseende finns det olika mottagarorgan och kategorier av mottagare.

Intern

Vid behov överför vi dina personuppgifter inom Rävens Entreprenads. Naturligtvis följer vi det tillhörande rättsliga ramverket och säkerställer att dina uppgifter behandlas korrekt. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till behöriga medarbetare som behöver tillgång till uppgifterna på grund av sitt arbete, t.ex. för att fullgöra din beställning eller för att kontakta dig vid frågor.

Externa organ

Personuppgifter överförs till våra tjänsteleverantörer i följande fall:

 • i samband med fullgörande av dina beställningar, frakt och leverans med våra leverantörer av fullgörandetjänster,
 • för att använda marknadsföringstjänster och marknadsföra våra produkter online,
 • för att kommunicera med dig,
 • för att tillhandahålla vår webbplats och butik, och
 • till statliga myndigheter och institutioner i den mån detta krävs eller är nödvändigt.

Internationella överföringar

Vi kan överföra dina Personuppgifter till andra företag om det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. För att tillhandahålla adekvat skydd för dina Personuppgifter när de överförs, har vi avtalsarrangemang avseende sådana överföringar. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de Personuppgifter vi överför.

Säkerhet för dina uppgifter

För att på bästa sätt skydda de uppgifter som lagras hos oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer, använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Säkerhetsnivåerna granskas kontinuerligt i samarbete med säkerhetsexperter och anpassas till nya säkerhetsstandarder.

Internetbaserade dataöverföringar kan dock alltid ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Och databaser eller datauppsättningar som innehåller personuppgifter kan utsättas för intrång oavsiktligt eller genom felaktigt intrång. När vi blir medvetna om ett dataintrång kommer vi att meddela alla berörda personer vars personuppgifter kan ha äventyrats så snabbt som möjligt efter det att intrånget upptäcktes.

Marknadsföring

I den mån du har gett oss ditt separata samtycke till att behandla dina uppgifter för marknadsföring och reklam, har vi rätt att kontakta dig för dessa ändamål via de kommunikationskanaler som du har gett ditt samtycke till.

Du kan ge oss ditt samtycke på flera olika sätt, bland annat genom att markera en ruta i ett formulär där vi ber om ditt tillstånd att skicka marknadsföringsinformation till dig, eller ibland är ditt samtycke underförstått utifrån din interaktion eller avtalsförhållande med oss. När ditt samtycke är underförstått är det på grundval av att du skulle ha en rimlig förväntan på att få en marknadsföringskommunikation baserat på dina interaktioner eller avtalsförhållande med oss.

Direktmarknadsföring sker i allmänhet via e-post, men kan även omfatta andra mindre traditionella eller nya kanaler. Dessa kontaktformer kommer att hanteras av oss eller av våra kontrakterade tjänsteleverantörer. Varje direktadresserad marknadsföring som skickas eller görs av oss eller för vår räkning kommer att innehålla ett sätt på vilket du kan avsluta prenumerationen eller välja bort.

Baserat på dina senaste inköp kommer vi att skicka information om liknande produkter till dig via e-post. Förutom dessa produktrekommendationer kan e-postmeddelandena också innehålla kuponger. Om du inte längre vill få produktrekommendationer från oss kan du när som helst invända mot detta. Du hittar länken för att avsluta prenumerationen i varje e-postmeddelande du får från oss.

Sociala medier

Allmänt

Vi är närvarande på sociala medier på grundval av vårt legitima intresse (för närvarande Facebook, Instagram, TikTok och YouTube (Google). Om du kontaktar eller ansluter till oss via sociala medier är vi och den relevanta sociala medieplattformen gemensamt ansvariga för behandlingen av dina uppgifter och ingår ett så kallat gemensamt personuppgiftsansvarigt avtal. De personuppgifter som samlas in när du kontaktar oss är för att hantera din begäran och grunderna är både ditt samtycke och vårt berättigade intresse.

Marknadsundersökningar och reklam

Dessutom kan dina uppgifter behandlas för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användarprofiler skapas utifrån ditt användarbeteende och de intressen som följer av detta. Detta gör det t.ex. möjligt att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse.

När du besöker våra profiler och interagerar med oss och andra

När du besöker våra profiler på sociala medier behandlar vi, som operatör av profilen, dina handlingar och interaktioner med vår profil (t.ex. innehållet i dina meddelanden, förfrågningar, inlägg eller kommentarer som du skickar till oss eller lämnar på vår profil eller när du gillar eller delar våra inlägg) samt dina offentligt synliga profildata (t.ex. ditt namn och profilbild). Vilka personuppgifter från din profil som är offentligt synliga beror på dina profilinställningar, som du själv kan justera i inställningarna för ditt sociala mediekonto. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse och ditt samtycke.

Reklam

Vi vill gärna visa dig intressant reklam utanför vår webbplats och använder för detta ändamål olika verktyg och cookies från tredje part. Dessa samlar in och bearbetar information om dina aktiviteter på vår webbplats – till exempel vilka produkter du är intresserad av eller vilka sidor du besöker. Genom att veta vad du letar efter och hur du använder vår webbplats kan vi anpassa vår annonsering efter dina behov. Och därmed öka sannolikheten för att du också kommer att visas lämplig och intressant reklam utanför vår webbplats.

Vi analyserar också dessa uppgifter för att utvärdera annonsernas relevans och för att optimera annonserna för dig. Genom verktygen upprättar din webbläsare regelbundet en anslutning till verktygsleverantörens server när du besöker vår webbplats. För vissa verktyg har vi inget direkt inflytande över vilka uppgifter som behandlas av leverantörerna. Följande personuppgifter kan behandlas av tredjepartsleverantörer i) HTTP-headerinformation (t.ex. IP-adress, webbläsare, webbplatsens URL, datum och tid); ii) mätpixelspecifika data (t.ex. pixel-ID och cookie-ID); och iii) ytterligare information om besök på vår webbplats (t.ex. beställningar, produkter som klickats på). Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse och ditt samtycke när det gäller cookies. För ytterligare information, se vår cookiepolicy.

Dina rättigheter och förmåner

Rätt till privatliv

Enligt DPA och GDPR kan du utöva följande rättigheter:

 • Rätten till tillgång;
 • Rätt till rättelse;
 • Rätten till radering;
 • Rätt att begränsa behandlingen;
 • Rätt att invända mot behandling;
 • Rätten till dataportabilitet;
 • Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet

Uppdatera din information och återkalla ditt samtycke

Om du anser att den information vi har om dig är felaktig eller vill begära rättelse, radering eller invända mot behandlingen av den kan du göra det i ditt konto eller genom att kontakta oss.

Begäran om åtkomst

Kontakta oss om du vill göra en begäran om tillgång till personuppgifter. Vi kommer att svara på förfrågningar om åtkomst och korrigering så snart som möjligt. Om vi inte kan svara på din begäran inom trettio (30) dagar kommer vi att berätta varför och när vi kommer att kunna svara på din begäran. Om vi inte kan tillhandahålla dig några Personuppgifter eller göra en korrigering som du begärt, kommer vi att berätta varför.

 Vad vi inte gör

 • Vi begär inte personuppgifter från minderåriga eller barn;
 • Vi använder inte automatiserat beslutsfattande inklusive profilering; och
 • Vi säljer inte dina personuppgifter.

Förändringar

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att revidera ikraftträdandedatumet.

Datum för ikraftträdande

Söndagen den 18 februari 2024

Frågor

Om du anser att ovanstående inte är tillräckligt eller om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av din information ser vi fram emot att höra från dig. Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara så snart som möjligt och ta hänsyn till eventuella förslag från din sida.

 

 

Integritetspolicy (Tillägg för Uthyrninig)

Tack för ditt intresse för denna integritetspolicy! Detta uttalande ligger i linje med vår integritetspolicy och är ett tillägg till våra hyresvillkor och gäller för våra uthyrningstjänster för bilar, husbilar och släpvagnar (“tjänsterna”).

Rävens Entreprenad, Strandallén 4, 135 61 Tyresö, Sverige (“Rävens Entreprenad”, “vi”, “oss” eller “vår”) som personuppgiftsansvarig genomför därför alla databehandlingsförfaranden (t.ex. insamling, bearbetning och överföring) som anges i den svenska dataskyddslagen (“DPA”) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”).

Ingenting i detta uttalande är avsett att motsäga eller begränsa tillämpligheten av den information som ges i vår integritetspolicy.

I det följande ger vi dig, i enlighet med art. 13 GDPR, en översikt över vilken typ av uppgifter som samlas in och hur de används och vidarebefordras, vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vilken typ av data samlar vi in och hur använder vi den?

Vi ser till att endast samla in de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och använder dem endast för detta ändamål.

Vi kommer också att använda dina kontaktuppgifter för att informera dig om frågor som rör uthyrningen och om nya erbjudanden och tjänster. Behandlingen av dina uppgifter utförs antingen av oss och undantagsvis av tredje part, som är bundna av sekretessavtal och databehandlingsavtal för att skydda dina uppgifter och behandla dem endast för det ändamål för vilket de har tillhandahållits.

För att tillhandahålla dig våra tjänster (hyresavtalet) behandlar vi ditt fullständiga namn, din adress och dina ID-uppgifter, telefonnummer, födelsedatum och körkortsuppgifter. Om processen är papperslös behöver vi också din elektroniska signatur. Syftet med behandlingen och den rättsliga grunden är avtalet.

Om fordonets förare är någon annan än hyrestagaren kommer du att bli ombedd att ange förarens namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, ID- och körkortsuppgifter samt en kopia av dessa. Syftet med behandlingen är att meddela myndigheterna i händelse av en olycka eller trafikförseelse och att ha nödvändig information om innehavaren av fordonet. Rättslig grund är fullgörandet av vår rättsliga förpliktelse och vårt berättigade intresse av att ha kontroll över sina tillgångar (fordon).

I händelse av en olycka kommer du att bli ombedd att lämna in en rapport där du, utöver dina uppgifter som vi redan har, kan behöva lämna kontaktuppgifter till tredje part (om en tredje person har skadats) och en kort beskrivning av händelsen. Den rättsliga grunden är vår rättsliga skyldighet att försäkra våra fordon och avtalet med försäkringsbolagen.

Du kan kontakta oss för att be om information, göra en förfrågan eller av någon annan anledning. Vi kommer endast att be om nödvändiga uppgifter i enlighet med din begäran. Den rättsliga grunden är avtalet eller vårt berättigade intresse.

Vissa av våra fordon kan vara utrustade med geolokaliseringssystem (gps). Dessa system aktiveras endast vid stöld av fordonet, efter ett relevant meddelande från hyrestagaren/föraren. Den rättsliga grunden är det berättigade intresset av att skydda våra tillgångar (fordon).

Vi behandlar uppgifter i samband med administrativa uppgifter samt organisering av vår verksamhet och efterlevnad av rättsliga skyldigheter, såsom bokföring med hjälp av Fortnox och Visma tjänster. I detta avseende behandlar vi samma uppgifter som vi behandlar i samband med tillhandahållandet av våra avtalsenliga tjänster. Behandlingsgrunderna är våra rättsliga förpliktelser och vårt berättigade intresse.

Vilka är mottagarna av dina uppgifter?

Vi kommer inte att överföra, avslöja eller överföra dina uppgifter till tredje part (andra än de som nämns häri) för något ändamål eller användning, såvida detta inte är obligatoriskt enligt lag eller nödvändigt för att försvara våra intressen eller är föreskrivet av offentliga eller rättsliga myndigheter. Endast nödvändig personal, som är bunden av sekretessavtal, har tillgång till dina uppgifter. Andra mottagare kan vara: samarbetsföretag som stöder och tjänar leasingavtalet och hjälper oss med den interna organisationen, såsom: försäkringsbolag och vägassistansföretag, fordonsreparations- eller underhållsföretag. Ovanstående är bundna av dataskyddsavtal för att respektera sekretess, avstå från att överföra dina uppgifter till tredje part utan vårt tillstånd, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och följa den rättsliga ramen för skydd av personuppgifter, i synnerhet DPA och GDPR.

När raderar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter under den tid som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen, i enlighet med tillämpliga lagar. I undantagsfall kan de sparas under en längre period om detta krävs för att försvara våra intressen eller för att motbevisa anspråk.

Alla uppgifter som vi sparar om avtalet ska sparas i högst 8 år från leasingavtalets slut. Den registrerade förarens uppgifter ska sparas i fem (5) år efter meddelandet om att användningen av fordonet har upphört.

Uppgifter som samlas in från olycksrapporter ska bevaras i fem (5) år från slutet av det år då rapporten lämnades in, såvida inte rättsliga anspråk har framställts, i vilket fall de kommer att bevaras tills preskriptionstiden löper ut.

De uppgifter som du lämnar till oss för att uppfylla någon av dina rättigheter avseende personuppgifter (tillgång, rättelse, radering etc.) ska lagras i två (2) år från behandlingen av varje begäran.

Är dina uppgifter säkra?

På Rävens Entreprenad är vi måna om att hålla dina uppgifter säkra. Vi har vidtagit alla lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder, som alltid håller jämna steg med den tekniska utvecklingen, för att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå och skydd mot alla typer av oavsiktlig eller olaglig behandling. Dessa åtgärder granskas och ändras regelbundet eller vid behov.

Vilka är dina rättigheter och hur utövar du dem?

Enligt DPA och GDPR kan du utöva följande rättigheter:

 • Rätten till tillgång;
 • Rätt till rättelse;
 • Rätten till radering;
 • Rätt att begränsa behandlingen;
 • Rätt att invända mot behandling;
 • Rätten till dataportabilitet;
 • Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet

Uppdatera din information och återkalla ditt samtycke

Om du anser att den information vi har om dig är felaktig eller vill begära rättelse, radering eller invända mot behandlingen av den kan du göra det i ditt konto eller genom att kontakta oss.

Begäran om åtkomst

Kontakta oss om du vill göra en begäran om tillgång till personuppgifter. Vi kommer att svara på förfrågningar om åtkomst och korrigering så snart som möjligt. Om vi inte kan svara på din begäran inom trettio (30) dagar kommer vi att berätta varför och när vi kommer att kunna svara på din begäran. Om vi inte kan tillhandahålla dig några personuppgifter eller göra en korrigering som du har begärt, kommer vi att berätta varför.

Förändringar

Vi kan komma att uppdatera detta uttalande från tid till annan. Om vi gör ändringar i detta uttalande kommer vi att revidera ikraftträdandedatumet.

Datum för ikraftträdande

Söndagen den 18 februari 2024

Frågor

Om du anser att ovanstående inte är tillräckligt eller om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av din information ser vi fram emot att höra från dig. Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara så snart som möjligt och ta hänsyn till eventuella förslag från din sida.

SHOWROOM

Visningstider anpassas efter önskemål

Strandallén 4
135 61 Tyresö

TELEFON
+46 7 28 403 404

MEJL
info@fritidslivet.se

Följ oss på socialamedier:

Du är välkommen att använda taggarna @fritidslivet.se och #fritidslivet i dina inlägg så att vi kan följa med på dina äventyr!

KORT OM FRITIDSLIVET.SE

Välkommen till Rävens Entreprenads värld, där äventyr och livsstil möts. Från husbilsuthyrning till SUP-paddling och elektro-SURFing strävar vi efter att erbjuda mer än bara produkter – en ny livsstil. Genom EGOÉs campingmoduler och VICKYWOODs taktält och andra samarbetspartner inspirerar vi till att utforska naturen och skapa minnen. Besök www.fritidslivet.se, platsen där äventyret börjar. Kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse och låt oss skapa minnen tillsammans. Ser fram emot att höra från dig!

VÅRA SAMARBETSPARTNER

VICKYWOOD - Taktält, roof tent
EGOE Nest - campingmodul till bilar campingbox till bilar
IRON YAK - offroad trailer, terränghusvagnar
Leverantör för camping, fritidsutrustning, husbilsdelar, markisser....